Selecteer een pagina

FAQ

Algemeen

Wat houd de regeling combinatiefuncties in?

Landelijkse situatie:
In 2008 is de gemeente Den Haag gestart met de landelijke regeling ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’. Daaruit vloeien de zogeheten combinatiefuncties voort. Bij een combinatiefunctie ben je als werknemer in dienst bij één werkgever, maar werk je een belangrijk deel van je tijd voor verschillende werkvelden/sectoren. In 2012 zijn er in heel Nederland zo’n 2.250 mensen met een combinatiefunctie aan het werk in onderwijs, sport en cultuur.

Op www.combinatiefuncties.nl vind je meer informatie over de landelijke uitgangspunten.

Haagse situatie:
Gemeentes hebben de vrijheid om, binnen grenzen, de landelijke regeling naar lokale omstandigheden in te richten. In Den Haag is ervoor gekozen de combinatiefuncties te verdelen over schoolsportcoördinatoren (SSC) en jeugdsportcoördinatoren (JSC).

JSC zijn gediplomeerde trainers van sportverenigingen, die in dienst zijn bij stichting Werkgever Sportclubs Den Haag (WSDH). Zij houden zich deels bezig met het versterken van de jeugdafdeling van hun vereniging en zijn deels beschikbaar als vakdocent voor de naschoolse sportcursussen.

Met andere woorden, de SSC regelt de buitenschoolse sportactiviteiten en de JSC geeft de lessen. Via bureau Sportmatch, onderdeel van de afdeling Sportsupport van de gemeente Den Haag, worden jeugdsportcoördinatoren gekoppeld aan de scholen die meedoen aan de regeling Combinatiefuncties. Dit gebeurt aan de hand van een ingediend sportschema.

Wat zijn de subsidievoorwaarden voor het Primair Onderwijs?
Wat zijn de subsidievoorwaarden voor het Voortgezet Onderwijs?

Subsidievoorwaarden V.O. 2017

Als extra subsidievoorwaarden geldt voor het V.O. het schrijven van een sportplan, dit sportplan moet voldoen aan een aantal richtlijnen. De richtlijnen zijn in onderstaand document beschreven.

Richtlijnen Sportplan 2017 Voortgezet Onderwijs

Welke partij doet wat?

Afdeling Sportbeleid gemeente Den Haag
De afdeling Sportbeleid bepaalt de kaders voor de regeling Combinatiefuncties en is de subsidieverstrekker voor deelnemende scholen. Voor het vaststellen van het beleid laat zij zich adviseren door de afdeling Sportsupport, die de regeling uitvoert.

Afdeling Sportsupport Gemeente Den Haag
De afdeling Sportsupport voert de regie over de regeling Combinatiefuncties. Zij geeft informatie aan scholen en ondersteunt schoolsportcoördinatoren (SSC) bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Bureau Sportmatch coördineert de matching tussen scholen en JSC met behulp van de gelijknamige applicatie Sportmatch. Het bureau is ook het loket waar scholen terecht kunnen met vragen over de regeling of de uitvoering van het sportplan.

Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag
De jeugdsportcoördinatoren zijn in dienst van Werkgever Sportclubs Den Haag (WSDH). WSDH leent de jeugdsportcoördinatoren uit aan Haagse sportverenigingen die daarmee structureel worden versterkt en waarbij wordt gewerkt aan de maatschappelijke betrokkenheid. Vanuit de vereniging geeft de jeugdsportcoördinator naschoolse training op Haagse scholen die deelnemen aan de combinatieregeling.

WSDH verzorgt het formele werkgeverschap van de jeugdsportcoördinatoren, zodat vrijwilligers van sportclubs geen zorgen hebben over de administratie en de financiën. Het materiële werkgeverschap ligt bij de clubleidinggevende van de sportverenigingen. Een clubleidinggevende stuurt de jeugdsportcoördinator inhoudelijk aan op de uitvoering van het takenpakket van de sportvereniging. Hierbij wordt de sportvereniging  door WSDH ondersteund.

In principe is Sportsupport het eerste aanspraakpunt voor de schoolsportcoördinatoren. Als blijkt dat de jeugdsportcoördinator en schoolsportcoördinator er bij problemen niet samen uitkomen dan kan er altijd contact worden opgenomen met WSDH.

Op www.swsdh.nl vind je meer informatie over de stichting en haar activiteiten.

Schooldirecties
De schooldirectie is verantwoordelijk voor het aanvragen van subsidie en de aanstelling van een SSC op school. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden en het functioneren van de SSC. De schooldirectie is dus eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van het sportplan.

Schoolsportcoördinator 

Welke taken heeft een schoolsportcoördinator?
De schoolsportcoördinator organiseert en coördineert het sportaanbod op school. Daarbij heeft hij de volgende taken:

 

 

 

 

 • Een nulmeting uitvoeren om de sportbehoefte onder de leerlingen te peilen.
 • Een sportschema opstellen en uitvoeren.
 • Naschoolse sportlessen geven als er geen JSC beschikbaar is.
 • Bureau Sportmatch informeren over de voortgang van/wijzigingen in het sportschema.
 • Leerlingen inschrijven voor de naschoolse sportlessen.
 • Leerlingen en ouders informeren over naschoolse sport.
 • De inhoud van de sportlessen en de werkwijze op school afstemmen met de JSC.
 • Contacten leggen en onderhouden met bureau Sportmatch en de JSC.
 • Het pedagogisch-didactisch coachen van de JSC.
 • Drie gemeentelijke bijeenkomsten voor SSC bijwonen.
 • Het invullen van een evaluatie na afloop van elke periode.
Is een jeugdsportcoördinator in het bezit van een VOG?
Elke JSC-er in dienst van SWSDH is in het bezit van een geldig VOG. Indien gewenst kan een kopie bij SWSDH worden bij SWSDH opgevraagd.

 

 

 

 

Wie is waarvoor aansprakelijk?
Club Extra wat is dat?
 • Club Extra is een project dat zich toespitst op kinderen in de leeftijd 4-12 jaar die kampen met motorische achterstanden. Deze achterstanden kunnen mogelijk leiden tot een neerwaartse spiraal in fysiek, mentaal en sociaal opzicht. De kinderen zijn (nog) niet in staat om deel te nemen aan het sportaanbod van reguliere sportverenigingen.
 • Het programma dat wordt gebruikt tijdens de lessen is ontwikkeld door Gehandicaptensport Nederland in samenwerking met Hogeschool Windesheim, afdeling CALO. In dit programma komen de volgende bewegingsthema’s aan bod: balanceren, springen, zwaaien, mikken, jongleren, tikspelen, doelspelen, gooien en vangen. GSN heeft een scholingsmodule Club Extra ontwikkeld. Steden of andere organisaties die Club Extra onder deze naam uitvoeren, worden verplicht een lesgever voor de groep te zetten die deze module succesvol heeft afgerond.